ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
Damrongtham Center Of Khonkaen


บริการข้อมูลข่าวสาร/งานบริการ

ด้านแรงงาน / สวัสดิการสังคม / การฝึกอาชีพ / การศึกษานอกระบบ